ZASADY WSPÓŁPRACY

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszych Zasad Współpracy następujące terminy (pisane z dużej bądź z małej litery) oznaczają:

1. Zasady Współpracy – niniejsze Zasady Współpracy, dalej również REGULAMIN.

2. Zleceniobiorca (dalej również DRUKARNIA lub USŁUGODAWCA) - podmiot sprzedający produkty i usługi, prowadzący działalność w ramach marki Promovera Poligrafia & Upominki (Promodruk Jarosław Kóska, nip 785 115 95 37, ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań).

3. Zleceniodawca (dalej również KLIENT lub USŁUGOBIORCA lub Zamawiający) - Usługobiorca (w myśl Regulaminu wyłącznie może nim być Przedsiębiorca), który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę z Drukarnią na wykonanie usługi/ usług przez nią oferowanych.

4. PRZEDSIĘBIORCA: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r.Nr 220, poz. 1447).

5. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy jeśli przypadają w tym okresie i z wyłączeniem soboty.

6. GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 9:00 a 17:00 w Dni Robocze.

7. PROJEKT- elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu ujęte w pliku graficznym umożliwiający wykonanie usługi druku na Produkcie przez Drukarnię.

8. PRODUKT – (dalej również ARTYKUŁ) dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane lub dystrybuowane przez Drukarnię zgodnie z Projektem lub/i Zamówieniem.

9. STRONY: Drukarnia i Klient razem.

10. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię przygotowanego przez Klienta Projektu graficznego tj. elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

11. ZAMÓWIENIE (dalej również ZLECENIE) - oświadczenie woli Klienta podpisane na druku Zlecenia  i przesłane poprzez np. pocztę elektroniczną(e-mail) lub  faks lub złożone drogą tradycyjną poprzez przesłanie pisemnego zlecenia i stanowiące ofertę Klienta zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.

§2 Warunki składania zamówień.

1.      Jeżeli postanowienia Zlecenia podpisanego przez Zleceniobiorcę są w sprzeczności z postanowieniami niniejszych ZW, wiążące strony pozostają postanowienia zawarte w Zleceniu podpisanym.

2.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych DRUKARNI lub wysłane przez DRUKARNIĘ, a nie będące Zamówieniem (ust.3), w szczególności ich opisy,parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i mają wyłącznie charakter informacyjny. O ile wyraźnie w ofercie (w tym na stronie www.promovera.pl ) nie wskazano inaczej, ceny w ofercie nie obejmują kosztów nadruku, tłoczenia, grawerowania, kosztów przygotowalni, a także kosztów przesyłki i opakowania.

3.      Strona internetowa DRUKARNI tj. www.promovera.pl głównie składa się linków do stron/ ofert należących dostawców DRUKARNI (pomimo danych kontaktowych DRUKARNI tam zawartych). W szczególności dotyczy to ofert/ linków w kategorii: KATALOGI/ CERAMIKA/ SMYCZE/ SŁODYCZE/PENDRIVE/ Artykuły piśmienne/Trofea Sportowe/Tekstylia/ Torby Reklamowe. DRUKARNIA nie bierze odpowiedzialność za oferty prezentowane na tych stronach. Informacje zawarte na tych stronach mają charakter wyłącznie informacyjny w odniesieniu do możliwości przygotowania przez DRUKARNIĘ finalnej oferty na zapytanie KLIENTA. DRUKARNIA zastrzega, iż może  oferować wyłącznie wybrane produkty zawarte na wyżej wymienionych stronach. 

4.      Ceny publikowane na stronie internetowej (www.promovera.pl ) muszą być potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela  DRUKARNI.

5.      Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego są własnością DRUKARNI.

6.      Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionych Produktów. DRUKARNIA zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami,chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

7.      W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia.

8.      W przypadku niewykonania przez DRUKARNIĘ zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez DRUKARNIĘ zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej zaliczki w odpowiedniej części.  

Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec DRUKARNI jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania umowy przez DRUKARNIĘ.

9.      Zlecenie zostaje zawarte pomiędzy stronami w momencie przesłania potwierdzonego Zamówienia przez Klienta, a następnie gdy zostanie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela DRUKARNI. W przypadku gdy w potwierdzonym przez strony zleceniu zostały określone niniejsze Zasady Współpracy jako warunki regulujące realizację tego zlecenia to wszelkie kolejne zlecenia pomiędzy stronami będą regulowane w ramach niniejszych Zasady Współpracy (chyba, że strony pisemnie postanowią inaczej).     

10.  DRUKARNIA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które DRUKARNIA nie ponosi winy. W szczególności DRUKARNIA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.

11.  Rękojmia

1. DRUKARNIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych produktów.
2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli DRUKARNIA zataiła podstępnie wadę produktu.
3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

12.  Szczegółowe założenia do realizacji danego zlecenia każdorazowo zawiera Zlecenie.

13.  Wszelka korespondencja wysyłana z adresów e-mail należących do Klienta (w tym również czasowo) jest uznana za oświadczenie woli Klienta bez względu na fakt czy wiadomość została wysłana przez Klienta czy osobę trzecią.

14.  Nadruki. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

15. Odcienie kolorów mogą odbiegać od kolorystyki w potwierdzonym przez strony w projekcie do 10% różnicy bez roszczeń z tego tytułu. Jedyną możliwością złożenia skutecznej reklamacji dot. kolorów bądź odcienia kolorystycznej jest wykupienie uprzednio prototypu (tzw. proof) i tylko na jego podstawie można złożyć reklamację dot. kolorów bądź odcieni kolorów. W przypadku gdy projekt jest przygotowany w innej niż wymagana kolorystyka (w Pantone zamiast CMYK) reklamacja nie będą mogły być uwzględniana.

16.  Jeżeli w zleceniu nie jest postanowione inaczej,termin realizacji zlecenia wynosi do 21 dni roboczych, chyba, że dane zlecenie wymaga specjalnych przygotowań (decyzja DRUKARNI kiedy) wtedy termin jest podawany przez DRUKARNIĘ osobno.

§3  PROJEKTY GRAFIKI

1.      Częścią Zlecenia lub jedyną usługą w Zleceniu może być przygotowanie projektu graficznego przez DRUKARNIĘ.

2.      Usługa przygotowania przez Drukarnię Projektu Produktu/ korekty Projektu traktowana jest przez strony jako odrębne zlecenie od Zamówienia na realizację Produktu. Usługa ta jest odpłatna jeśli strony nie umówią się inaczej, w wysokości wynikającej z ze zlecenia

3.       DRUKARNIA po przygotowaniu propozycji projektu wyśle projekt na adres e-mail  Klienta.

4.      Klientowi przysługują 2 korekty w cenie usługi przygotowania projektu. Każda następna jest odpłatna i jeżeli zlecenie nie mówi inaczej – opłata za każdą 4 lub następną korektę wynosi 25 zł + 23%

5.      Klienta zobowiązuje się do pisemnego ( w tym e-mail) potwierdzenie bądź wniesienia uwag do projektu (dot. ostatnia wysłana wersja) w ciągu 4 dni od jego wysłania  przez DRUKARNIĘ na adres e-mail Klienta.

6.      Wytyczne i materiały dla przygotowania Projektu/korekty Projektu przesyła lub przekazuje Klient.

7.      W przypadku gdy przekazane przez Klienta materiały i wytyczne do przygotowania Projektu/korekty Projektu będą niekompletne lub w przypadku ich braku w terminie 4 dni od momentu zawarcia Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu pomiędzy Stronami, Drukarnia może odstąpić od takiej Umowy na przygotowanie Projektu/korekty Projektu bez żadnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku gdy Drukarnia nie otrzyma materiałów lub będą one niekompletne, Drukarnia może wykonać Projekt/ korektę projektu starając się uwzględnić profil działalności Klienta, na co Klient wyraża zgodę bez zastrzeżeń, co skutkuje również pełną odpłatnością wynagrodzenia za przygotowany projekt po pierwszym przesłaniu takiego Projektu na adres e-mail Klienta.

8.      W przypadku gdy Klient nie zachowa terminu jak wyżej (ust. 5 lub 7), DRUKARNIA może odstąpić od umowy (bez roszczeń z tego tytułu) na wykonanie Produktu (której częścią jest wykonanie projektu graficznego) lub od umowy na wykonanie (tylko) usługi projektu graficznego.

9.      Odstąpienie od umowy (ust. 8 lub 13) upoważnia DRUKARNIĘ do nałożenia kary umownej w wysokości 50% wartości brutto zlecenia –jeżeli przedmiotem zlecenia było również wykonanie produktu lub w wysokości 100%wartości brutto zlecenia jeżeli przedmiotem zlecenia było (tylko) wykonanie projektu graficznego.

10.  Za finalną wersję Projektu odpowiedzialny jest wyłącznie Klient niezależnie czy był on przygotowany przez Drukarnię czy przezosobę trzecią.

11.  Drukarnia nie jest zobowiązana do archiwizacji otrzymanych Projektów oraz przesłanych przez Klienta materiałów do Projektów.

12.  Klient oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie majątkowe do przekazanych materiałów w ramach Projektu (np. logo firmy, piktogramy, elementy graficzne itp.), w tym do materiałów wskazanych przez Klienta a pobranych przez Drukarnię np. z zasobów Internetu.

13.  .Drukarnia może odstąpić od Umowy na przygotowanie Projektu/korekty Projektu w każdym czasie jeżeli:

a)      Klient nie zaakceptuje otrzymanego Projektu/korekty Projektu bądź nie wskaże dalszych poprawek/uwag do Projektu wciągu 4 dni od wysłania ostatniej wersji Projektu/korekty Projektu przez Drukarnię.

b)      Ilość poprawek/ uwag/ korekt przekroczy 5.

14.  W przypadku Odstąpienia od Umowy przez Drukarnię(niezależnie od przyczyn), Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

15.  Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu przez Drukarnię jest niezależna od ewentualnej Umowy wykonania Produktu i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zobowiązania Stron w tym zakresie, wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności na czas realizacji Umowy wykonania Produktu.

16.  Jeżeli Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu nie stanowi inaczej, uznaje się, że Projekt przygotowywany przez Drukarnię ma być wykorzystany do celów Umowy na wykonanie Produktu.

17.  Za treści zawarte w Projekcie wykonanym przez Drukarnię odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.

18.  Drukarnia w ramach Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu nie jest zobowiązana do udostępniania jakichkolwiek plików Klientowi, w tym umożliwiających edycję Projektu / nowego Projektu. Może to mieć miejsce wyłącznie za każdorazową zgodą Drukarni. Powyższe pliki stanowią własność Drukarni. Drukarnia może udostępnić powyższe pliki za odrębną zgodą dla każdego pliku z osobna. Klient jest upoważniony do wykorzystywania Projektu oraz nowego Projektu przygotowanego przez Drukarnię jedynie na polach eksploatacji potwierdzonych pisemnie przez Strony.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z umową w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od otrzymania zamówionych towarów/ produktów.

2.      Podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna ani inne błędy w plikach przesłanych lub/i potwierdzonych przez Klienta.

3.      Drukarnia rozpatruje zgłoszone reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania kompletnej, pisemnej (np. e-mail) reklamacji, która winna zawierać: szczegółowy opis reklamowanego produktu lub/i usługi/ oczekiwanie Zamawiającego wobec DRUKARNI. Termin rozpatrzenia zaczyna biec od otrzymania kompletnej reklamacji lub od uzupełnia wymaganych braków w zgłoszonej reklamacji.  

4.      Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy licząc od momentu przekazania produktu firmie kurierskiej.

5.     Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia produktów podczas odbioru przesyłki i tylko na podstawie protokołu rozbieżności spisanego z przedstawicielem spedytora ew. reklamacje będą mogły być rozpatrywane. Brak protokołu rozbieżności (otrzymane produkty vs Zlecenie)spisanego podczas dostawy, oznacza, że produkty zostały dostarczone zgodnie ze Zleceniem.W przypadku uszkodzeń lub wad nieukrytych gdy produkt zostanie przyjęty oraz Klient rozpocznie użytkowanie takiego produktu reklamacja z tego tytułu (wady/ błędy nieukryte) nie jest możliwa oraz Klientowi nie jest należne od odszkodowanie/ zadośćuczynienie z tego tytułu.

6.      Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty DRUKARNI związane z dochodzeniem roszczeń lub/i windykacją zobowiązania Zleceniodawcy (m.in. koszty firm windykacyjnych, obsługi prawnej), które przekroczą kwotę podaną poniżej (500 zł). DRUKARNIA ma prawo przekazać dochodzenie należności firmie windykacyjnej w każdej chwili jeżeli zobowiązanie Zleceniodawcy wobec DRUKARNI nie będzie uregulowane w terminie podanym na fakturze (nawet przekroczenie terminu o min. 1 dzień) bez konieczności wysłania wezwania. Jeżeli, w wyniku przekazania windykacji należności firmie windykacyjnej, DRUKARNIA poniesie jakiekolwiek koszty z tym związane wobec firmy windykacyjnej, Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować te koszty wobec DRUKARNI na wezwanie DRUKARNI w ciągu 7 dni licząc od wysłania takiego wezwania, chyba, że wezwanie stanowi inaczej.  

W przypadku gdy Zleceniodawca nie będzie regulował zobowiązań wobec DRUKARNI zgodnie z podanym na fakturze terminem zapłaty i mimo wysłania pierwszego wezwania do zapłaty, Zleceniodawca nadal nie ureguluje swojego zobowiązania w terminie podanym w pierwszym wezwaniu, DRUKARNIA wyśle drugie wezwanie (osobiście lub poprzez pełnomocnika) co będzie automatycznie uprawniać DRUKARNIĘ do nałożenia na Zleceniodawcę kary umownej w wysokości 500 zł (m.in. tytułem kosztów windykacyjnych). 

7.      Wszelkie kary umowne będą płatne w ciągu 7 dni od momentu wysłania stosowanego dokumentu przez Drukarnię.

8.      Drukarnia może umieścić nazwę lub/i logo Klienta na swoich stronach Internetowych oraz w materiałach reklamowych dot. informacji o współpracy stron. Logo może być pobrane z dostępnych źródeł (w tym ze strony Internetowej Klienta).

9.      Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu utraconych korzyści lub innych strat Klienta w związku z realizacją danego Zamówienia.

10.  Z tytułu niedotrzymania określonego terminu realizacji Zamówienia (bez wcześniejszej zgody Klienta), Klientowi przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości % stawki dziennej obowiązujących odsetek ustawowych (obowiązujące i określone w Monitorze Polskim w pierwszym dniu opóźnienia realizacji), za każdy dzień opóźnienia licząc od sumy Zamówienia netto. Opóźnienie w realizacji Zamówienia nie uprawnia Klienta do odmowy przyjęcia Zamówienia. Powyższa kara umowna będzie liczona od części wartości zlecenia jeżeli opóźnienie dotyczy określonego produktu z całości zlecenia, a pozostałe  produkty były realizowane zgodnie z terminem. W takim przypadku powyższa kara umowna będzie liczona od wartości zlecenia dotyczącego produktu, którego opóźnienie dotyczy.

11.  Częściowa niezgodność realizacji Zamówienia, nie uprawnia Klienta do reklamacji całości przedmiotu danej Umowy

12.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą,a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Drukarni.

13.  Fakt, że Drukarnia nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu i/lub nie sprzeciwia się nie wykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Drukarnię z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja nie wykonywania zobowiązań przez drugą stronę.

14.  Drukarnia może wpłacone wcześniej wynagrodzenie tytułem Zamówienia przez Klienta, zatrzymać na poczet opłacenia innych zobowiązań Klienta np. kary umownej. W szczególności Drukarnia może wpłatę (w tym częściową) tytułem bieżącego zamówienia/ faktury rozliczyć jako spłatę zobowiązań za wcześniejsze zamówienie/ fakturę, które nie zostało opłacone w terminie, bez zgody Klienta.

15.  Do momentu pełnej zapłaty za Produkt przez Klienta, Produkt jest własnością Drukarni i Drukarnia może nim rozporządzać według własnego uznania.

16.   Kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do wysokości do 5 %wartości Zamówienia stanowi wyłączne odszkodowanie należne Klientowi od Drukarni, pod warunkiem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie miało  wyłącznie z winy Drukarni. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu utraconych korzyści lub innych strat Klienta w związku z realizacją danego Zamówienia.

17.   W przypadku gdy dojdzie do rezygnacji ze Zlecenia ze strony Zleceniodawcy lub gdy nastąpi odstąpienie od Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w wysokości  sumy zlecenia netto  + 23%, określonej w Zleceniu.

18.  Informujemy, że produkty zawierające elementy odblaskowe oferowane i sprzedawane przez naszą firmę nie stanowią środków ochrony indywidualnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Mogą się one przyczyniać do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednak ich głównym przeznaczeniem jest wykorzystanie jako  znakomity nośnik reklamy.

19.   Na potrzeby współpracy, Strony dopuszczają możliwość doręczania pism/Zleceń Dystrybucji drogą elektroniczną/ fax-ową/ sms-ową – na adresy e-mail/ fax/ telefon komórkowy. Zmiana przez którąkolwiek ze Stron adresu e-mail bądź nr telefonu lub faksu wskazanego poniżej, wymaga poinformowania drugiej Strony drogą pisemną bądź elektroniczną za potwierdzeniem pisemnym (bądź elektronicznym) drugiej Strony.